Nota prawna, Polityka prywatności i Regulamin strony internetowej www.pestkillermario.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały marketingowe i materiały innego rodzaju, w tym informacje o działalności firmy Pest Killer Mario Mariusz Biernacki z siedzibą w Warszawie (01-856) przy ul. Antoniego Magiera 25/32a, NIP 5322106072, a także informacje o zakresie i rodzaju świadczonych usług oraz artykuły zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, publikowane są wyłącznie w celu informacyjnym i marketingowym, a tym samym nie mogą być traktowane ani jako wiążące doradztwo lub oferta w żadnej indywidualnej sprawie, ani jako przyrzeczenie publiczne.

Firma Pest Killer Mario Mariusz Biernacki nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszej witryny internetowej. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni indywidualnie kontaktować się z usługodawcą celem zasięgnięcia informacji w zakresie swojej sprawy.

Sposoby kontaktu z Pest Killer Mario Mariusz Biernacki ujęte są w treści strony internetowej usługodawcy i należą do nich: telefon, e-mail. W przypadku zmiany danych teleadresowych firmy, nastąpi niezwłoczna aktualizacja stosownych informacji w powyższym zakresie w treści strony internetowej www.pestkillermario.pl.

Usługi i płatności

Ceny za usługi świadczone klientom są każdorazowo indywidualnie ustalane, jednakże zgodne z treścią Cennika umieszczonego na stronie internetowej www.pestkillermario.pl. Cennik ten określa m.in. ceny minimalne za świadczone usługi. Pest Killer Mario Mariusz Biernacki zastrzega sobie prawo do zmiany treści Cennika w każdym czasie.

Usługi Pest Killer Mario Mariusz Biernacki są świadczone na podstawie indywidualnej umowy zawartej z Klientem. Umowa może mieć formę pisemną, elektroniczną lub ustną. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym czasie w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku zawarcia umowy pisemnej, każda jej zmiana wymaga zachowania formy pisemnej. W razie rozwiązania umowy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Formy płatności za świadczone usługi są następujące:

 • dla Klientów – osób fizycznych: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego, karta płatnicza przy użyciu terminala płatniczego, gotówka – na podstawie paragonu;
 • dla pozostałych Klientów: przelew za pośrednictwem rachunku bankowego – na podstawie wystawionej przez Pest Killer Mario Mariusz Biernacki faktury VAT lub paragonu.

Ochrona prywatności, RODO, opinie o firmie

Pest Killer Mario Mariusz Biernacki jest administratorem danych osobowych Klientów, osób kontaktujących się z wyżej wskazaną firmą lub osób, których dane są przekazane przez Klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi, jak również danych osobowych osób świadczących usługi na rzecz Pest Killer Mario Mariusz Biernacki i jej pracowników, współpracowników i zleceniobiorców. W zakresie, w jakim Pest Killer Mario Mariusz Biernacki przetwarza wskazane dane osobowe w celu udzielenia informacji o świadczonych usługach bądź świadczenia usług, staje się z mocy prawa ich administratorem.

Pest Killer Mario Mariusz Biernacki przetwarza dane osobowe osób wymienionych powyżej w następujących celach:

 • wykonania usługi lub informowania o zakresie, rodzaju, cenach i innych okolicznościach związanych z usługami wskazanymi na stronie www.pestkillermario.pl;
 • informowania o wydarzeniach, związanych ze świadczonymi usługami,
 • rekrutacji i zatrudnienia,
 • marketingu firmy,
 • ewentualnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Pest Killer Mario Mariusz Biernacki nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Do zakresu przetwarzanych danych osobowych należą: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie inne dane, w tym dane kontaktowe i adresowe, podane Pest Killer Mario Mariusz Biernacki przez odpowiednią osobę bądź podmiot w celu zasięgnięcia informacji o świadczonych usługach bądź w celu wykonania zamówionych usług.

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Nota prawna i polityka prywatności,
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do dokonania sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu.

W sprawach związanych z realizacją praw odnoszących się do ochrony danych osobowych można kontaktować się, wysyłając informację na adres mailowy Pest Killer Mario Mariusz Biernacki wskazany w treści strony internetowej www.pestkillermario.pl. Ponadto, osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pest Killer Mario Mariusz Biernacki nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników żadnym innym osobom lub instytucjom – z wyjątkiem właściciela serwera strony internetowej www.pestkillermario.pl jako zarządcy witryny internetowej, któremu przekazywane są jedynie dane konieczne dla właściwego prowadzenia i funkcjonowania strony internetowej www.pestkillermario.pl – i danych związanych z prowadzeniem tej witryny, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, bądź gdy wynika to wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona przez Klienta sprawa. W takich przypadkach zapewnia się odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

Zarządcą strony internetowej www.pestkillermario.pl, a tym samym właścicielem serwera strony internetowej www.pestkillermario.pl, na dzień 26 lutego 2024 r. jest Agencja Reklamowa 220V Piotr Stefański z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Karczewskiej 15a, NIP 5321340133.

Pest Killer Mario Mariusz Biernacki przechowuje dane osobowe wymienione w niniejszej Nocie prawnej przez okres uzasadniony realizacją danego zlecenia bądź dzieła lub przez okres wynikający bezpośrednio z przepisów prawa. W związku z powyższym, okres ten może być różny w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.

Na stronie internetowej www.pestkillermario.pl wykorzystywane i publikowane są opinie Klientów lub innych osób o firmie Pest Killer Mario Mariusz Biernacki, pochodzące od Google Ireland Limited i stanowiące publiczne, ogólnodostępne informacje w internecie.

Wszelkie dane osobowe i inne dane ujęte w treści powyższych opinii podlegają przetwarzaniu przez Google Ireland Limited, na podstawie odrębnych aktów i regulaminów, niezależnie od Pest Killer Mario Mariusz Biernacki. Informacje o zasadach korzystania z tzw. „Opinii Google” ujęte są m.in. na stronie internetowej https://policies.google.com/terms. Pest Killer Mario Mariusz Biernacki nie odpowiada za powyższe regulacje, ich treść oraz zasady ich akceptacji przez osoby publikujące opinie za pośrednictwem Google Ireland Limited.

Umieszczając przedmiotową opinię o firmie Pest Killer Mario Mariusz Biernacki za pośrednictwem i na stronie internetowej należącej wyłącznie do usługodawcy Google Ireland Limited, osoba publikująca jest zobowiązana do akceptacji zasad pochodzących od Google Ireland Limited. Pest Killer Mario Mariusz Biernacki nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Klienta bądź inne osoby, danych osobowych, na rzecz lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego, jakim jest Google Ireland Limited, w tym w zakresie tzw. „Opinii Google” o swojej firmie, jak również za treść takich opinii i ich prawdziwość.

W zakresie, w jakim opinie o firmie Pest Killer Mario Mariusz Biernacki z Google Ireland Limited podlegają publikacji na stronie internetowej www.pestkillermario.pl, wskazuje się, że publikacja takowa stanowi jedynie odesłanie (link) do źródła oraz informacji źródłowych, należących do Google Ireland Limited, publikowanych w ramach „Opinii Google” o firmach.

W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Copyright

Właścicielem witryny internetowej www.pestkillermario.pl jest Pest Killer Mario Mariusz Biernacki.

Jeżeli wprost nie stwierdzono inaczej, wszelkie artykuły i informacje, elementy graficzne i inne materiały, a stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowane za pośrednictwem wskazanych stron internetowych, są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą one do firmy Pest Killer Mario Mariusz Biernacki lub są przez nią licencjonowane.

Ostatnie zmiany: luty 2024 r.

© Pest Killer Mario Mariusz Biernacki

PAMIĘTAJ, NIE MA CO ZWLEKAĆ Z PROBLEMEM!